institucije i zbirke

Muzej grada Šibenika, Šibenik

Muzej grada Šibenika, Šibenik web stranice institucije

U Muzeju grada Šibenika čuvaju se tri predmeta staroegipatske provenijencije koja su otkrivena na šibenskom području. To su brončana figura Hermes-Thota s lokaliteta Danilo (Municipium Raditarum) (u privatnom posjedu Dragice Klarić), primjerak brončanog ptolemejskog novca kovanog na Cipru koji je otkriven na rtu ploče (inv. br. MGŠ 11001) te žrtvenik od bijelog vapnenca s posvetom božici Izidi koji se nekada čuvao u lapidariju Varvaria u Bribirskoj Glavici.

Predmeti iz zbirke