Kanopa Ketjena s likom boga Imseta

Kanopa Ketjena s likom boga Imseta
Kanopska posuda je napravljena od alabastera. Površina je malo oštećena. Poklopac kanope napravljen je u obliku ljudske glave i predstavlja egipatskog boga Imseta.

Na prednjoj strani kanopske posude nalazi se hijeroglifski natpis u četiri kolone.

Vrlo je dobro očuvana.
Tekst: ime vlasnika, na kanopskoj posudi, urezivanje, hijeroglifi.

Akvizicija: Privatna zbirka plemićke obitelji Pasthory-Varady nastala u 19. st. U muzej pristigla u prvoj polovici 20. st.

Kataloška oznaka

Kanopa Ketjena s likom boga Imseta
Gradski muzej Varaždin, Varaždin
Arheološki odjel - Zbirka egipatske građe
Inv. br. GMV AO-5280
Egipat, nepoznato nalazište
Kasno razdoblje (664.-332. g. pr. Kr.)
26. dinastija (664.-525. g. pr. Kr.), vladavina Psametika I. (664.-610. g. pr. Kr.)
alabaster: urezivanje, obrada kamena
kanopska posuda: 33 x 17,4 cm
poklopac kanope: 9,3 x 12,4 cm
veličina natpisa: 10,5 x 7,2 cm
privatna zbirka, Pasthory-Varady, 19. stoljeće

3D

Literatura

  • Panić, Miroslava. "Četiri “kanope” u Gradskom muzeju u Varaždinu". Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu XII-1 (1974): 15-31. 15-31.
  • Tomorad, Mladen. "Egipatske zbirke u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na egipatsku zbirku Gradskog muzeja Varaždin". Zbornik radova međunarodnog simpozija Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske, Varaždin, 21.-22.11. 2002. Zagreb-Varaždin, 2002.: 543-558. 549.
  • Tomorad, Mladen. „Foundation of the Ancient Egyptian Collections in Croatia: Travellers, Private Collectors and the Genesis of the Collections (1800-1920)“. U: Hudakova, Lubica; Hudec, Jozef (ur.). Egypt and Austria IX: Perception of the Orient in Central Europe (1800-1918). Krakow, 2016: 325-340, 405. 329, 339.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 51.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 256.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 20.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 8, 66, 67
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 30.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 84, fig. 111.
  • Tomorad, Mladen; Uranić, Igor. "Egyptian Collection of the Museum of the City of Varaždin - Croatia". Trabajos de Egiptologia - Papers on Ancient Egypt 3 (2004): 87-98. no. 3a, 93-95.

Galerija