Poklopac kanope s likom boga Duamutefa

Poklopac kanope s likom boga Duamutefa
Poklopac kanope napravljen je u obliku glave šakala i predstavlja egipatskog boga Duamutefa.

Izrađen je od kamena vapnenca.

Dobro je očuvan.

Kataloška oznaka

Poklopac kanope s likom boga Duamutefa
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka starih civilizacija
inv. br. ATM 228
Egipat, nepoznato nalazište
Kasno razdoblje (664. g. pr. Kr.-332. g. pr. Kr.) 
vapnenac: obrada kamena
16,5 x 20 cm

Literatura

  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „Artefacts from Ancient Near East and Egypt in the Collection of Archaeology of the Mimara Museum in Zagreb, Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). Research of the history and culture of the Ancient Near East in the Southeast Europe: 1. Croatia - Selected problems. Saarbrücken, 2014: 85-126. 88, 101, fig. 6.
  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „The Collection of Egyptian Artifacts in the Mimara Museum in Zagreb (Croatia)“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 59-74. 66.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 12.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 64.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 17.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 66.

Galerija