Skarabej od tamnog materijala

Skarabej od tamnog materijala
Amulet u obliku kukca balegara izrađen je od terakote ili tvrde paste tamne boje. Vjerojatno je izrađen u kalupu.

Glava skarabeja, elitra i prsni koš skarabeja jasno su izrađene. Donji dio predmeta nema ispisan tekst pa se može smatrati da je skarabej ostao nedovršen.

Razna sitna oštećenja.

Kataloška oznaka

Skarabej od tamne terakote ili tvrde paste
Franjevački samostan, Sinj
Arheološka zbirka
inv. br. R301
Egipat, nepoznat lokalitet
nije datirano
tamna terakota ili tvrda pasta
2,5 x 3,5 x 5,8 cm
dar, fra Ante Jadrijević

Literatura

  • Cambi, Nenad. "Nove potvrde egipatskih kultova u antičkoj provinciji Dalmaciji". Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXV-LXVII (1963-1965): 85-107. 100, fn. 82.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 51-52.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 258.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 22.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 31.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 85-86.
  • Uranić, Igor. „Trag Egipta“. U: Marić, M. (ur.). Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju. Sinj, 2008: 70-73. 70.